Ułatwienia dostępu

Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie

Librus Synergia
Herb Polski
Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

 • Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
 • Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego SP nr 119 w Krakowie (www.sp119.pl).

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, nie są edytowalne,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapa placówek nie jest dostępna,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyróżnienie odnośników,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szkole Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie ul. Czerwieńskiego 1, do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Pani Marzena Kapusta, e-mail: szkola@sp119.pl telefon: 12 6374241 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. w przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Szkoły Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie znajdziecie Państwo poniżej:

Budynek SP 119 w Krakowie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • budynek nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, przy bocznym wejściu do szkoły zainstalowana jest winda dla niepełnosprawnych ruchowo,
 • przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier poziomych i pionowych (schody, brak windy wewnątrz budynku),
 • rozwiązania architektoniczne w budynku uniemożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona przez osobę na portierni,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany pracownik portierni),
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, zapewnione są poprzez komunikaty dźwiękowe i oznaczenia dróg ewakuacyjnych,
 • w szkole nie ma możliwości korzystanie z tłumacza migowego.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Scroll to Top
Przewiń do góry