ZAPISY DO KLASY I

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I
  1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: www.krakow.elemento.pl
  2. Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2020/2021


Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 – 31 marca 2020 r.
19 – 26 maja 2020 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
do 1 kwietnia 2020 r.
do 27 maja 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 30 kwietnia 2020r.
10 czerwca 2020 r.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4–15 maja 2020 r.
15 – 19 czerwca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
18 maja 2020 r.
22 czerwca 2020 r.