ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWANasze Szkoła jest szkołą promującą bezpieczeństwo poprzez działania organizacyjne, zmiany w otoczeniu szkoły, tworzenie i utrzymywanie klimatu sprzyjającego pozytywnym zachowaniom całej społeczności szkolnej.
Od 2007 roku uczestniczymy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na początku nazywał się on” Bezpieczna Szkoła Podstawowa”. Program ten został wdrożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.  
Głównym celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.
W celu kontynuacji podjętych działań w ramach projektu " Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 119 wystąpiła o nadanie tytułu Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
W ramach projektu podejmujemy następujące zadania:
 • zapoznanie rodziców oraz uczniów: z obowiązującymi w szkole regulaminami, dokumentami, programami, projektami. Z osobami służącymi pomocą na rzecz ucznia. Wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać wszechstronną pomoc,
 • monitorowanie obiektu szkoły, współpraca z partnerami wspierającymi szkołę w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia,
 • wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo
  w szkole,
 • wykonanie niezbędnych remontów w szkole i jej otoczeniu w celu podniesienia bezpieczeństwa,
 • uświadamianie uczniom skutków i zagrożeń, jakie powoduje sięganie po używki, nabywanie umiejętności z zakresu profilaktyki,
 •  kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, rozwijanie mechanizmów samokontroli opartych na wartościach,
 • dostarczanie informacji na temat zdrowego trybu życia i występujących zagrożeń,
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych społecznie,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,
 • kształtowanie umiejętności: kontrolowania emocji, motywacji, procesów poznawczych czy samooceny,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych – eliminowanie mediów elektronicznych jako sposobu kontaktu i komunikacji z drugim człowiekiem,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie więzi z grupą społeczną, eliminowanie niezdrowej rywalizacji,
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i umożliwią prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcyjnych,
 • wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji, budowanie sieci wsparcia i pomocy dla uczniów,
 • zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym dzieci,
  • regularna opieka oraz monitorowanie sytuacji szkolnej
   i rodzinnej  uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
  •  rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych,
  • eliminowanie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego wpływu środków masowego przekazu telewizji i Internetu, gier komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne i relacje społeczne,
  • rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych,
   a także przemocą w rodzinie,
  • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów  (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, asertywność, itp.),
  • wczesne rozpoznawanie zachowań ryzykownych oraz przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach trudnych.
  • działania dotyczące tematyki bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń,
  • stała współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi,
  • udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie,
  • promocja bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży,
  • organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców ze specjalistami, w tym uświadomienie prawnych aspektów, podnoszenie umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki.
W budynku i jego otoczeniu funkcjonuje system monitorowania. Uczniowie nie mogą podczas zajęć opuszczać terenu szkoły bez zgody rodziców.
W codziennej pracy prowadzimy zajęcia profilaktyczne, organizujemy spotkania uczniów z Policją, specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz podejmowania zachowań ryzykownych. Rozpoznajemy przyczyny trudności wychowawczych i szukamy skutecznych rozwiązań, wspomagamy uczniów w nauce.
Współpracujemy z wieloma instytucjami. Naszymi partnerami w programie „Szkoła promująca bezpieczeństwo” są m.in.:
III Komisariat Policji
Straż Miejska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
MOPS Filia nr 2
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 119
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – Gim.XIV
Parafia Rzymsko – Katolicka im. św. Jacka w Krakowie
Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokolanego Poczęcia NMP, Kraków os. Azory
Centrum Aktywności Seniorów” Nie Dzieli Nas Wiek”
Rada Dzielnicy IV
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- „Chatka Puchatka”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- „Akademia Młodzieży”
OHIRKO – obsługa i doradztwo BHP
Kurator zawodowy Sądu Rodzinnego i Nieletnich- Iwona Marchińska-Gębala 
Pedagog szkolny SP 119 -Maria Michalik
Samorząd Uczniowski SP 119
Program Aktywności Lokalnej ”Azory”
Biblioteka Kraków- Filia nr 16
Akademia Przyszłości