21 października 2021

Konkurs plastyczny „Kraków za sto lat”

 

 Konkurs plastyczny „Kraków za sto lat”


    Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej zaprasza swoich uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Kraków za sto lat”. Temat konkursu stanowi punkt wyjścia do wysnucia własnej wizji na temat zmian jakie mogłyby zajść w dobrze znanych nam dziś miejscach. Puśćcie wodze fantazji nie obawiając się surrealnych pomysłów od czapy czy kreacyjnej wolności.
Czas jest do 26 listopada 2021 roku. Do boju!


Konkurs kierowany do uczniów klas: IV – VII.
Prace konkursowe w technice kolażu na formacie nie mniejszym niż A3.
Regulamin konkursu niżej.
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kraków za sto lat”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest rozwijanie kreacyjnych umiejętności wyrażanych w formie plastycznej wizji Krakowa przyszłości.

3. Konkurs dedykowany dla uczniów klas IV – VII.

4. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego oraz oceniania prac konkursowych wykonanych w formie kolaży.

 

II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: do końca listopada 2021 r.

2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy plastycznej w formie kolażu wykonanego na brystolu formatu nie mniejszym niż A3.

4. Każdy uczestnik zgłasza 1 pracę. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie kolaże autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nie publikowane. Autorem może być tylko jedna osoba. Dopuszcza się pomoc w wykonaniu pracy (szczególnie wśród młodszych uczestników) jedynie przez rodziców uczestnika. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie plakatów i wizerunku uczestników.

5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:

   a. imię i nazwisko autora oraz klasę,

   b. tytuł pracy.

6. Prace należy składać bezpośrednio do pani Elizy Gęborys (nauczyciel plastyki).

7. Termin składania prac upływa 26 listopada 2021 r.

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 119 oraz na stronie internetowej organizatora.

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem  oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe - przewidziane są trzy nagrody, ale Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród.

2. Zdjęcia prac umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Zwycięskie prace będą także umieszczone w formie ekspozycji w budynku szkoły.

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.